Sakrament bierzmowania

 

bierzmowanie-przygotowanie

 

 

PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

OPIEKUN GRUPY - ks. Krzysztof Sibiga

 

Kandydaci do bierzmowania, którzy spełnili wymagania stawiane do tej pory w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i przyjmą bierzmowanie, zobowiązani są do zaliczenia modlitw i odpowiedzi na następujące pytania:

 

 

1. Co to jest religia? Jaką religią jest religia katolicka? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.

 

2. W czym zawiera się wszystko, co Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

3. Co to jest Pismo św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

4. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

 

5. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

 

6. Kto napisał cztery Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 

7. Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

 

8. Co to jest Trójca Święta? Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywany Trójcą Przenajświętszą.

 

9. Kto to są aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

10. Kto to jest człowiek? Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

11. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

12. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego". Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.

 

13. Kto założył Kościół katolicki? Kościół katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

14. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół? Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Świętego.

 

15. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

16. Co to jest świętych obcowanie? Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 

17. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 

a) Matką Syna Bożego (Jezusa Chrystusa),

 

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),

 

c) Wniebowzięta (z duszą i ciałem),

 

d) Królową Polski.

 

18. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

 

19. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.

 

20. Co to jest nałóg? Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 

21. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 

22. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

 

23. Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

24. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?

 

a) Modlić się o dary Ducha Świętego,

 

b) Poznać najważniejsze prawdy wiary,

 

c) Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,

 

d) Poprosić świadka do bierzmowania,

 

e) Oczyścić duszę z grzechów.

 

25. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?

 

a) Włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,

 

b) Namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.

 

26. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze.

 

27. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

28. Co to jest Msza św.? Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 

29. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 

30. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane".

 

31. Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 

32. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek: mężczyzny i kobiety, którzy pragną żyć zgodnie z nauką Chrystusa i są otwarci na przyjęcie nowego życia.

 

33. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.

 

34. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.

 

35. Kto jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem i kiedy? Dnia 16 października 1978r. Został wybrany Papieżem pierwszy Polak-Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Obrał imię Jan Paweł II.

 

36. Co to znaczy bronić swojej wiary?

 

Bronić swojej wiary to znaczy:

 

Ÿ  Umieć odpowiadać na stawiane zarzuty.

 

Ÿ  Być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć.

 

Ÿ  Nie dawać złym życiem powodu do ataku na wiarę.

 

37. Co to znaczy żyć według wiary?

 

Żyć według wiary to znaczy:

 

Ÿ  Zachowywać, na co dzień wszystkie przykazania.

 

Ÿ  Spełniać solidarnie swoje obowiązki.

 

Ÿ  Żyć w zjednoczeniu z Bogiem, przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

 

Ÿ  Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

38. Przez co człowiek może utracić wiarę?

 

Człowiek może utracić wiarę przez:

 

Ÿ  Zaniedbanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

 

Ÿ  Opuszczanie modlitwy, Mszy świętej.

 

Ÿ  Lekceważenie przykazań Bożych.

 

39. Co to jest śmierć?

 

Ÿ  Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 

40. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

 

Ÿ  Zaraz po śmierci-sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał-sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

41. Co to jest czyściec?

 

Ÿ  Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 

42. Co to jest niebo?

 

Ÿ  Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

43. Co to jest piekło?

 

Ÿ  Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

 

 

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary (Credo)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Cztery cnoty główne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Najważniesze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Pięć przykazań kościelnych
1. W niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi św.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemiężliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty kościoła.

 

Siedem darów Ducha Świętego
1. Dar mądrości. 
2. Dar rozumu. 
3. Dar umiejętności. 
4. Dar rady. 
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej. 

Dwanaście owoców Ducha Świętego
1. Miłość. 
2. Radość. 
3. Pokój. 
4. Cierpliwość. 
5. Uprzejmość. 
6. Dobroć. 
7. Wspaniałomyślność. 
8. Łaskawość, 
9. Wierność. 
10. Skromność. 
11. Wstrzemięźliwość. 
12. Czystość.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć celowo licząc na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
całym sercem skruszonemu.Warunki Sakramentu Pokuty
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Spowiedź szczera.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy Cnoty Boskie
Wiara,
Nadzieja,
Miłość.

Podziękowania i prośby na Nowennę ku czci św. Andrzeja Boboli

Informacje

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.