I Komunia Św.

Terminy I Komunii Św. (dzieci z klas III):
21.05.2023 r., 19.05.2024 r., 18.05.2025 r., 17.05.2026 r.

Termin Rocznicy I Komunii Św. (dzieci z klas IV):
28.05.2023 r. (Komunia 2022), 26.05.2024 r. (Komunia 2023), 


Ważne informacje dla rodziców:

1. Sprawy formalno-prawne.
– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia zamieszkania. Lekcja religii pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii. Dziecko, które tylko uczęszcza na lekcje religii, a nie uczestniczy w życiu parafialnym, nie może przystąpić do I Komunii Świętej.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą deklarację w zakrystii lub u księdza odpowiedzialnego. Druk tej karty jest rozdawany podczas pierwszego spotkania we wrześniu.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

– Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (może być ustna).

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Św. A. Boboli i Św. A. Pustelnika w Dwikozach, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka (może być kserokopia aktu lub dyplomu — pamiątki chrztu). Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Proboszcza lub księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do I Komunii Świętej (proszę się nie wstydzić).

– Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego, a nie ma między nimi żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa, to usilnie zachęcamy, aby taką decyzję przemyśleć (gwarantujemy, że pomożemy).

2. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.
– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii (przypomina nam o tym Trzecie Przykazanie Boże i pierwsze przykazanie kościelne). Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest sprawowana w naszym kościele o godz. 10.00. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą (jest na to dużo czasu: od września do maja).

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Zalecane jest, aby dzieci przystępowały do I Komunii Św. w jednakowych strojach (chcemy uniknąć niepotrzebnego porównywania się).

– Rodzice mają zawsze prawo poprosić o przygotowanie indywidualne do I Spowiedzi i I Komunii Świętej dziecka, a także o ustalenie wspólnego terminu niezwiązanego w I Komunią Świętą tzw. “parafialną”.