Upamiętniono Błogosławionych

Aktualności

W dniu 12 czerwca 2020 r. w kościele parafialnym w Dwikozach odsłonięto i poświęcono obrazy błogosławionych kapłanów urodzonych w Dwikozach – Stefana i Kazimierza Grelewskich.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. dr Piotr Tylec, Dyrektor Biblioteki i Archiwum Diecezji Sandomierskiej, a także wykładowca Historii Kościoła w sandomierskim seminarium. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze parafii: ks. Artur Barański, proboszcz i ks. Mateusz Bajak, wikariusz.

W homilii ks. P. Tylec przybliżył sylwetki kapłanów urodzonych w Dwikozach – Stefana i Kazimierza Grelewskich. Podkreślił, że o ich świętości zadecydowała nie tylko śmierć męczeńska, ale przede wszystkim wierna służba Jezusowi Chrystusowi w Kościele i bezgraniczne oddanie powierzonym wiernym.

Błogosławieni kapłani, ks. Stefan i Kazimierz Grelewscy ponieśli śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau. Do grona błogosławionych zostali włączeni przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wraz z 108 męczennikami II wojny światowej.

Bł. Ks. Stefan Grelewski (1898-1941)
Przyszedł na świat 3 lipca 1898 r. w Dwikozach, ochrzczony w Górach Wysokich, do których należały wtedy Dwikozy. Jego rodzice przybyli z parafii Połaniec. Uczył się w Górach Wysokich, Sandomierzu i Janowie Lubelskim. Od 1916 r. alumn sandomierskiego seminarium duchownego. W 1919 r. jako kleryk posłany na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W latach 1920-1921 działał na Śląsku w związku z plebiscytem. 12 października 1921 r. w katedrze sandomierskiej przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1922-1924 studiował w Strassburgu otrzymując stopień doktora prawa kanonicznego. W czasie studiów wyjeżdżał do Francji z pomocą duszpasterską dla pracujących tam Polaków. W latach 1925-1928 był generalnym sekretarzem Związku Robotników Chrześcijańskich w Radomiu. Założył dwutygodnik Związku „Hasło” (1927-1931). Organizował pracę Związku na terenie diecezji sandomierskiej, w tym również w Ostrowcu. Troszczył się o bezrobotnych.

W latach 1928-1939 prefekt szkół radomskich. Działał w „Caritas”, pisywał do pism katolickich. W 1929 i 1930 r. wydał dwa tomy „Rocznika Diecezji Sandomierskiej”. Założył i redagował pismo „Prawda Katolicka (1930-1935). Był prezesem Związku Inteligencji Polskiej w Radomiu. Był współorganizatorem I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej w 1932 r.

Pisał książki o wyznaniach religijnych na terenie Polski. Tłumaczył z języka niemieckiego książki religijne. W czasie wojny działał w tajnym nauczaniu. W 1940 r. został rektorem kościoła Św. Trójcy w Radomiu.

Po drugim aresztowaniu 24 stycznia 1941 r. torturowany w siedzibie Gestapo w Radomiu, przewieziony do tymczasowego obozu w Skarżysku-Kamiennej, potem do Oświęcimia i do Dachau. Bardzo gorliwy, pracowity kapłan.

Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku.

Bł. Ks. Kazimierz Grelewski (1907-1942)
Urodził się 20 stycznia 1907 r. w Dwikozach. Brat bł. Stefana Grelewskiego. Sakrament chrztu przyjął w Górach Wysokich. Uczył się w Górach Wysokich i w Sandomierzu. W latach 1923-1929 w seminarium duchownym w Sandomierzu. Wyświęcony 4 sierpnia 1929 r. w klasztorze Sióstr bernardynek Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich.

Prefekt szkół radomskich, aktywny w diecezjalnym Kole Księży Prefektów. W czasie wojny działał w tajnym nauczaniu i był aktywny w pracy charytatywnej.

Aresztowany 24 stycznia 1941 r., torturowany w siedzibie Gestapo. Po przejściowym obozie w Skarżysku-Kamiennej przewieziony do Oświęcimia, a stamtąd do Dachau. Był popularnym spowiednikiem więźniów. Dla swoich prześladowców miał słowa przebaczenia. Powieszony w obozie.

Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku.