Konkurs „Kapliczka Matki Bożej”

Aktualności

REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kapliczka Matki Bożej”

Organizator:
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach

1. Celem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Kapliczka Matki Bożej”. Służy to:
– pogłębieniu wiedzy dzieci i młodzieży o polskiej tradycji, – rozbudzeniu zainteresowania sztuką ludową ,,małej ojczyzny’’, – szerzeniu kultu Maryi, – zachęcenie dzieci do twórczej działalności plastycznej i pokazanie nieprzemijającego piękna małych form architektury sakralnej.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci należących do naszej parafii.

3. Tematyka konkursu: obejmuje prace plastyczne obrazujące kapliczki przydrożne jako małe formy architektury sakralnej.

4. Wymagania techniczne i wymiar pracy: w formie płaskiej: format A3, technika dowolna, w formie przestrzennej: wymiary i technika dowolna (praca indywidualna).

5. Ocenie podlegać będzie : zgodność wykonanych kapliczek z tradycją ludową a zarazem pomysłowość technologiczna (oryginalność rozwiązań i technika). Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, klasa, wiek. Prace należy przynosić do katechetów uczących w przedszkolu i szkole.

6. Prace konkursowe oceni Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
7. Termin składania prac upływa 20.05.2022 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 30.05.2022 r. Termin i sposób wręczenia nagród będzie ustalany na bieżąco.

9. Wykonane prace będą zaprezentowane w formie wystawy w kościele parafialnym w Dwikozach.

10. Ochrona danych osobowych.
10.1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatorów – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
10.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
10.3.Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zwycięzców, zdjęć ich prac mogą być udostępniane publicznie na stronach internetowych (szkoły, parafii).

11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem.

Organizator konkursu