Posłani, by nieść Chrystusa

Aktualności

Posługa zanoszenia Eucharystii przez wiernych do swoich domów nie jest niczym nowym. We wczesnym chrześcijaństwie taka praktyka była powszechnie stosowana. Najczęściej Komunię św. zanoszono tym, którzy nie mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., czyli osobom chorym i więźniowym. W Rzymie jeszcze w VIII wieku działali świeccy akolici, którzy zanosili Eucharystię do domów. Dopiero w IX wieku przyjęto praktykę podawania komunii do ust i to przez kapłana lub w przypadku jego nieobecności przez diakona. Patronem i wzorem szafarzy może być św. Tarsycjusz żyjący w III wieku, młody akolita, który został zamordowany podczas posługi zanoszenia Eucharystii. Z upływem czasu nastąpił znaczny zanik świeckich szafarzy Komunii Świętej. Dopiero po soborze Watykańskim II, Papież Paweł VI, na prośbę biskupów różnych krajów, wprowadził na nowo posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Na terenie Polski funkcja nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej została wprowadzona uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 2 maja 1990, która określiła i sprecyzowała zasady powoływania przez biskupów diecezjalnych, funkcji szafarzy. Kandydat ten powinien być wieku 35 – 65 lat, odznaczać się właściwym życiem moralnym i pobożnością, wyróżniać się dojrzałością w wierze, solidnością w życiu rodzinnym i zawodowym, a także aktywnością w życiu parafialnym i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Musi mieć także ukończony kurs przygotowawczy obejmujący formację duchową, teologiczną i praktyczną. Zgodnie z prawem kanonicznym tylko Biskup Diecezjalny może upoważnić kandydata do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarz Komunii Świętej. Upoważnienie to udzielane jest na okres 1 roku i może być przedłużane. Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę, lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii Świętej w każdą niedzielę.

W Diecezji Sandomierskiej funkcja nadzwyczajnych szafarzy została ustanowiona przez biskupa, 17 marca 2018 Dekretem w sprawie wprowadzenia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. Wówczas ustanowionych zostało 60 szafarzy. W tym roku do tego grona dołączyło kolejnych 20 szafarzy, w tym 3 panów z naszej parafii. 24 marca 2019 w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Sandomierzu odbył się uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Liturgii koncelebrowanej przez kapłanów z parafii pochodzenia kandydatów na szafarzy przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnej modlitwie uczestniczyli rodziny i bliscy nadzwyczajnych szafarzy. Biskup mówił w kazaniu o znakach, jakie Bóg daje człowiekowi, aby ten żył zgodnie z Jego wolą i osiągnął zbawienie. Te znaki nie są karą za winy, lecz wydobywają człowieka z zamętu świata i wskazują kierunek. „Jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej macie być również takim znakiem w waszych rodzinach, parafiach i środowiskach. Dobry przykład jest już sam w sobie głoszeniem Ewangelii, buduje i umacnia jednocześnie wiarę tego, kto go daje. Wszyscy powinniśmy stać się dla siebie nawzajem znakiem, umacniać jeden drugiego. Wtedy wydamy owoce godne uczniów Chrystusa” – mówił ordynariusz.